خانه

ایده های خود را با ما در میان بگذارید:

سعی ما بر این است که به صورت آزاد فضایی دوستانه ایجاد کنیم تا شما ایده های خود را با همه در میان بگذارید و اگر کسی توانست از این ایده ی خام استفاده نماید به حکم اخلاق و با بالاترین رای ها یا به صورت معرفی به ارائه دهنده ی ایده هدیه ای تقدیم گردد.

بدینصورت هم ایده دهنده تشویق می شود، هم از یک فکر نو بهره برده می شود، و هم کسی که توان تبدیل بالقوه ها به فعلیت ها را دارد از این فکرها می تواند بهره ببرد.

گزارش تخلف
بعدی